Проекти

Реализирани проекти

Проектите кои се реализираат најчесто се на ниво на клуб, но често се реализираат и проекти кои се заеднички организирани од повеќе клубови но и регионално.